Van Participatiewet naar werk

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart wordt geladen...

Wanneer
13/12/2018
14:45 - 17:30

Waar
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Apollozaal), in Den Haag


Donderdag 13 december 2018 van 14:45 – 17.30 uur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Apollozaal), Parnassusplein 5 in Den Haag

Iedereen doet mee. Dit is het streven van de Participatiewet, waarbij het doel is iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar (bij voorkeur regulier) werk. De invoering van de Participatiewet is onderdeel van de drie decentralisaties in het sociale domein. De Participatiewet vervangt per 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De komst van de Participatiewet maakt dat er voortaan één regeling is voor mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten zijn kaders gesteld om mensen met arbeidsbeperkingen aan werk te helpen. Nieuwe wet- en regelgeving alleen is niet genoeg, blijkt ook uit de kamerbrief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 september. Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Eind 2017 zijn 36.904 extra banen gerealiseerd waarmee de doelstelling van de banenafspraak over 2017 als geheel is gehaald en meer mensen met een arbeidsbeperking een plek op de reguliere arbeidsmarkt hebben gevonden. Toch heeft ruim de helft van de mensen die niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen geen baan. Mensen met een arbeidsbeperking, in het bijzonder de doelgroep Wsw, lijken het zwaar te hebben op de arbeidsmarkt. Vanuit het SCP verscheen recentelijk over de Wsw-doelgroep het rapport ‘Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet’. In hoeverre slaagt de Participatiewet erin de toeleiding van de doelgroep Wsw naar werk te realiseren?

Uiteindelijk zijn het de werkgevers die direct perspectief kunnen bieden op werk. De vraag is dan wat werkgevers nodig hebben om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf in te zetten. Deze vraag is voor werkgevers van toenemend belang vanwege verplichtingen die worden gesteld in aanbestedingen met een social return voorwaarde en in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Welke juridische en institutionele belemmeringen en mogelijkheden ervaren werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen? In de banenafspraak is een onderscheid gemaakt tussen werkgevers in de publieke en de private sectoren. De overheid als werkgever blijft duidelijk achter bij het aan het werk helpen van de doelgroep. Waarom is het juist voor de overheid zo lastig mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen?

Programma

14.45 – 15.00 15:00 – 15.05

15.05 – 15.35 15.35 – 16.05

16.05 – 16.20 16.20 – 17.00

17.00 – 17.30

Inloop met koffie en thee

Opening door drs. Arnold Devreese, directeur Sociale Zaken bij de Sociaal-Economische Raad (SER)

Dr. Klarita Sadiraj, wetenschappelijk medewerker, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), schetst in hoeverre de Participatiewet erin slaagt mensen uit de Wsw-doelgroep naar werk toe te leiden.

Dr. mr. Petra Oden, lector juridische aspecten van de arbeidsmarkt, Hanzehogeschool Groningen, schetst de juridische en institutionele belemmeringen en mogelijkheden die werkgevers ervaren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Pauze

Reflecties op de inleiders door dhr. Ad Bergwerff, werkgever in de vleesindustrie en plaatsvervangend raadslid van de SER, en mr. Hans Koemans, senior onderzoeker op het gebied van participatie en financiële zelfredzaamheid bij de Inspectie SZW

Discussie met de zaal en het panel van de vier sprekers o.l.v. drs. Arnold Devreese

* Na afloop van elke presentatie, is er gelegenheid om vragen te stellen.

Denk aan het meenemen van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart). Dat heeft u nodig om het ministerie van Sociale Zaken en het Werkgelegenheid te kunnen betreden. Daarnaast is van belang dat u zich aanmeldt. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de secretaris van het bestuur via het e- mailadres: ivbeukering@inspectieszw.nl. Als u lid bent of als u voor de eerste keer kennis komt maken met het NISZ zijn aan uw deelname geen kosten verbonden. Als u voor de tweede keer komt, kost deelname 20 euro. U kunt voor 20 euro ook lid worden van het NISZ voor een heel jaar. Studenten betalen 5 euro. U kunt ook een introducé meenemen. Stuur voor een lidmaatschap een bericht naar ivbeukering@inspectieszw.nl.

Het NISZ is een vereniging die de sociale zekerheid vanuit academisch, interdisciplinair en internationaal perspectief bestudeert. Daartoe werken economen, juristen en sociale wetenschappers nauw samen, onder meer door het organiseren van multidisciplinaire studiemiddagen. Voor meer informatie over het NISZ en de studiemiddag kunt u raadplegen: www.nisz.nl

Studiemiddag bijwonen?

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

13. december 2018 by Iris van Beukering
Reacties uitgeschakeld voor Van Participatiewet naar werk