Scholingsregelingen nu en in de toekomst

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart wordt geladen...

Wanneer
10/03/2017
14:45 - 17:30

Waar
Sociaal-Economische Raad


Technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat kennis en vaardigheden sneller verouderen. Een eenmalige opleiding aan het begin van de loopbaan volstaat niet meer. Continue om-, her- en bijscholing zijn tijdens de loopbaan nodig om snelle (technologische) veranderingen te kunnen bijhouden en duurzaam inzetbaar te blijven.

Onderzoek maakt echter duidelijk dat steeds meer werkenden verschillende taken en rollen combineren. Een deel van hen kampt met tijdsdruk, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor hun arbeidsdeelname en scholing. Deze combinatiedruk beperkt zich niet tot werkenden met (jonge) kinderen maar kan in diverse levensfasen optreden. Ook zijn er aanzienlijke verschillen tussen sociale groepen (hoog en laagopgeleiden en verschillen naar herkomst).

Tijdens deze studiemiddag gaan we dieper in op de vraag: welke (sociale) groepen komen niet toe aan leven lang leren, en in welke levensfase? Ook gaan we na of scholing in het huidige sociale stelsel voldoende ondersteund en gestimuleerd wordt, en of de huidige voorzieningen voldoende aansluiten op de wensen van de werknemer. We kijken daarbij naar concrete voorzieningen zoals scholingsverlof- regelingen, fiscale ondersteuningsmogelijkheden en scholingsvouchers. Daarnaast gaan we in op alternatieve instrumenten en de vraag op welke groepen die instrumenten toegespitst zouden moeten worden. Zouden regelingen gericht moeten worden op werknemers of moeten werkgevers financiële voordelen krijgen als zij meer investeren in de scholing van hun personeel?

Voorafgaand aan de studiemiddag is er voor leden van het NISZ kort aandacht voor de afsluiting van de ledenvergadering die inhoudelijk grotendeels langs elektronische weg is gehouden.

Programma

Vanaf 14.45 Inloop

14.50 – 15.00 Afsluiting Elektronische Algemene Ledenvergadering NISZ (voor leden van het NISZ)

15.00 – 15.15 Ontvangst door dagvoorzitter Patricia van Echtelt en inleiding over scholingsbeleid en sociale groepen. Patricia van Echtelt is wetenschappelijk medewerker bij de sector Arbeid en Publieke Voorzieningen van het SCP

Centraal staat de vraag welke sociale groepen niet toekomen aan een leven lang leren. Hiervoor bespreekt Patricia van Echtelt ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van werkenden en werkzoekenden. Uit onderzoek van het SCP blijkt onder meer dat laagopgeleiden en mensen met een flexibel arbeidscontract minder scholing volgen en dat dit ook geldt voor oudere werknemers . Ook zij volgen relatief weinig scholing. Patricia van Echtelt zal tevens een aanzet geven voor een discussie over de vraag of ‘leven lang leren’ met het huidige beleid voldoende ondersteund en gestimuleerd wordt, met name ook ten aanzien van de verschillende sociale groepen.

15:15-15:45 Caroline de Groot bespreekt pijnpunten bij regelingen van scholingsverlof en gaat in op alternatieve regelingen. Caroline de Groot was promovenda aan de Universiteit Utrecht en is jurist bij Bureau Straatjurist in Amsterdam.

Uit juridisch onderzoek blijkt dat de huidige instituties en voorzieningen voor ondersteuning en facilitering van het combineren van verschillende activiteiten onvoldoende aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de werknemer. De bestaande regelingen zijn nog in sterke mate gericht op de ‘traditionele’ werknemer, hebben weinig oog voor de behoeften van de taakcombineerder in de verschillende levensfasen en bieden nog weinig maatwerk en/of mogelijkheden voor differentiatie. Caroline de Groot ging in haar promotieonderzoek ‘Verlof voor zorg en scholing’ na welke belemmeringen er zijn voor een werknemer om scholingsverlof op te nemen, en hoe het werknemersbelang van scholing zich verhoudt tot het belang van de werkgevers.

15.45 – 16.15 Karen van der Wiel bespreekt de effectiviteit van de aftrekpost scholingsuitgaven en gaat in op alternatieve financierings- instrumenten. Karen van der Wiel is programmaleider onderwijs bij de afdeling Arbeid en Onderwijs van het Centraal Planbureau

Karen van der Wiel vertelt ons meer over de recente studies van het CPB naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van huidige financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de scholingsaftrek suggereert bijvoorbeeld dat het stimulerend effect van de aftrekpost scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting beperkt is.

Zij zal ingaan op alternatieve financieringsinstrumenten en de vraag op welke groepen die instrumenten toegespitst zouden moeten worden. Welke groepen nemen weinig deel aan scholing, maar zouden er bovengemiddeld baat bij hebben? Zouden regelingen gericht moeten worden op werknemers? Of moeten werkgevers financiële voordelen krijgen als zij meer investeren in de scholing van hun personeel?

16.15 – 16.30 Pauze

16.30 – 17.00 Muriel Nassenstein vertelt over het doel van de scholingsvouchers voor werkzoekenden en de resultaten tot nu toe. Muriel Nassenstein is producteigenaar bij UWV.

17.00 – 17.30 Discussie onder leiding van Patricia van Echtelt.

U kunt zich hieronder aanmelden voor deze studiemiddag of door een e-mail te sturen naar info@nisz.nl. Als u lid bent of als u voor de eerste keer kennis komt maken met het NISZ zijn aan uw deelname geen kosten verbonden. Als u voor de tweede keer komt, kost deelname 20 euro. U kunt voor 20 euro ook lid worden van het NISZ voor een heel jaar. U kunt een introducé meenemen. Stuur voor een lidmaatschap een bericht naar info@nisz.nl.

Het NISZ is een vereniging die de sociale zekerheid vanuit academisch, interdisciplinair en internationaal perspectief bestudeert. Daartoe werken economen, juristen en sociale wetenschappers nauw samen, onder meer door het organiseren van multidisciplinaire studiemiddagen.

Studiemiddag bijwonen?

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

10. maart 2017 by Maarten
Reacties uitgeschakeld voor Scholingsregelingen nu en in de toekomst