Meer ruimte voor de menselijke maat: beleid en uitvoering

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart wordt geladen...

Wanneer
13/10/2022
14:00 - 16:30

Waar
Sociaal-Economische Raad


Hoe gaan we in de praktijk om met de uitvoering van sociale regelingen op het terrein van werk en inkomen (zoals de Participatiewet), en van zorg en welzijn (zoals de WMO)? Bereiken we met die regelingen de mensen voor wie zij bedoeld zijn en spelen we met die regelingen voldoende in op de behoeften van deze mensen?

In de afgelopen jaren was er grote kritiek op de uitvoering van veel regelingen (zoals de kinderopvangtoeslagaffaire), op de manier waarop beleidsverantwoordelijken de regelingen hebben opgezet en ingericht, en op het ontbreken van voldoende ruimte voor de menselijke maat zowel in het beleid als in de uitvoering van regelingen: kortom, er is nog te vaak een grote kloof tussen droom en daad.

Tijdens deze studiemiddag willen het Nederland Instituut voor Sociale Zekerheid NISZ en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) hierop nader ingaan.

Jet Bussemaker start met een inleiding over het essay “Machtige Mensbeelden”: over hoe de aannames over het leven en het gedrag van burgers een grote rol spelen bij politieke en beleidsmatige keuzes over de inrichting en uitvoering van sociale regelingen. Welke verwachtingen heeft de overheid van burgers, en wat zijn de verwachtingen andersom? Een voorbeeld betreft de vraag of de overheid burgers wantrouwt of vertrouwt, of ze rekent op zelfredzaamheid of juist uitgaat van hulpbehoevendheid.

Vervolgens zullen Dana Feringa en Erna Hooghiemstra reageren op basis van hun wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek van de uitvoering van regelingen en van de uitvoeringspraktijk. Zoals andere lectoren zijn zij onderzoekers op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. De resultaten van hun onderzoek naar de praktijk van de uitvoering van sociale regelingen dragen bij tot de innovatie van de beroepspraktijk en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We willen deze resultaten graag breder laten delen.

Uiteraard is er ook ruimte voor onderlinge gedachtewisselingen tussen sprekers en andere aanwezigen.

Programma

14.00-14.05 Opening door prof. dr. Romke van der Veen (voorzitter NISZ; hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; kroonlid en lid DB Sociaal-Economische Raad)

14.05-14.30 Inleiding door prof. dr. Jet Bussemaker (Voorzitter RVS, hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit Leiden, voormalig minister van OCW en voormalig staatssecretaris van VWS)

14.30-14.50 Reflectie door dr. Dana Feringa, lector Sociale Veerkracht aan de Fontys Hogeschool Sociale studies te Eindhoven

14.55-15.10 Pauze

15.10-15.30 Reflectie door dr. Erna Hooghiemstra, lector Sociale Innovatie aan de Hogeschool Rotterdam

15.30-16.00 Discussie en reactie Jet Bussemaker

16.00-16.30 Afsluiting en start borrel

Deze studiemiddag is de eerste van twee themamiddagen over “Regelgeving en doenvermogen”. De tweede themamiddag “Meer ruimte voor de menselijke maat: sociaaljuridisch perspectief” vindt plaats op 15 december (locatie: ntb). Nader programma volgt.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: j.been@law.leidenuniv.nl. Zie voor meer informatie over onze seminars (incl. presentaties) en lid worden: www.nisz.nl

De vereniging Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ) is opgericht in 2004 en is de Nederlandse afdeling van het European Institute of Social Security (EISS).

Het NISZ wil de sociale zekerheid bestuderen vanuit academisch, interdisciplinair en internationaal perspectief. Daartoe werken economen, juristen en sociale wetenschappers nauw samen. Zij beogen onder andere projecten op te zetten en bijeenkomsten te beleggen waarop ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid besproken worden. Centrale onderwerpen hierbij zijn:

Arbeidsongeschiktheid;
Werkloosheid;
Armoede en pensioenen.

De vereniging is tevens de Nederlandse afdeling van het European Institute of Social Security (EISS) te Leuven, een internationale organisatie die de bestudering van sociale zekerheid bevordert. In het kader van EISS worden jaarlijks congressen georganiseerd. Leden van NISZ worden uitgenodigd om lid te worden van EISS, aangezien deze organisatie een interessant internationaal forum en netwerk biedt.

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

De RVS is een strategisch adviesorgaan van de overheid & een inspirerende raadgever voor Nederland. De raad richt zich op vragen die ook buiten behandelkamers en overlegtafels leven, in zorg en sociaal domein. Verder dan financieringsmodellen en zorgprotocollen. De raad doet onderzoek & schetst perspectieven, bundelt krachten & verbindt mensen. Gestoeld op gedegen kennis & met ruimte voor verrassende nieuwe perspectieven en ideeën.

13. oktober 2022 by Iris van Beukering
Reacties uitgeschakeld voor Meer ruimte voor de menselijke maat: beleid en uitvoering