Bestuur NISZ

Romke van der Veen: Voorzitter

Romke van der Veen (1958) is sinds 2004 hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek speelt zich af op het brede terrein van sociaal beleid in verzorgingsstaten (arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen). Eerder was hij, vanaf 1995, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Sinds 2012 is Romke van der Veen kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en sinds 2014 is hij lid en sinds 2016 voorzitter van de Adviesommissie Pakket die het Ministerie van VWS adviseert over de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg.

Jim Been: Penningmeester

Jim Been is Universitair docent en verbonden aan de afdeling Economie van de Universiteit Leiden. In 2015 is Jim gepromoveerd op pensioenen en de financiele positie van ouderen. Daarvoor studeerde hij economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Jim is naast universitair docent junior fellow bij Netspar. Ook is hij als adviseur over huidige en toekomstige pensioeninkomens betrokken bij adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) en onderzoek van het Centraal Planbureau.

Iris van Beukering: Secretaris

Iris van Beukering is onderzoeksspecialist bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de master Organisatie en management (bestuurskunde) en de master Beleids- en toegepast onderzoek (sociologie). Daarna is zij als rijkstrainee gestart bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Waarbij zij zich als beleidsmedewerker heeft bezig gehouden met uiteenlopende onderwerpen als laaggeletterdheid, radicalisering, schulden, armoede en arbeidsbeperkten. Na haar traineeship is zij aan de slag gegaan als onderzoeker op het gebied van sociale zekerheid. Daarnaast werkt zij aan haar promotieonderzoek over de rol van stigma en discriminatie bij de duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problemen.

Susanne Heeger-HertterAlgemeen bestuurslid

Susanne Heeger-Hertter is onderzoeker/universitair docent Sociaal Recht aan de Universiteit Utrecht. Zij verricht onderzoek in het onderzoeksprogramma Familie en Recht (http://ucerf.rebo.uu.nl/) en het onderzoeksthema ‘Future of Work’ (https://www.uu.nl/onderzoek/future-of-work). Haar belangstelling gaat uit naar arbeidsrechtelijke aspecten van flexibele arbeidsrelaties en van platformarbeid. Een aandachtsgebied daarbinnen vormt de werkende met (mantel)zorgtaken. Susanne Heeger geeft onderwijs op het terrein van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Anja EleveldAlgemeen bestuurslid

Anja Eleveld is universitair docent sociaal recht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de juridische en sociale aspecten van de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Zij is daarnaast plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens. Verder is Anja lid van de adviescommissie Opvang & Integratie van de Verenging Vluchtelingenwerk Nederland en de Beoordelingscommissie onderzoek & Wetenschap van het Bureau Clara Wichmann.

Shirley Oomens: Algemeen bestuurslid

Shirley Oomens is bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid aan de HAN University of Applied Sciences. De focus van haar onderzoek is het bevorderen van de duurzame arbeidsparticipatie mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, in het bijzonder mensen met veelvoorkomende psychische problemen, en de rol van arbeidsdeskundigen daarbij. Momenteel doet zij onderzoek naar meer cliëntgerichte dienstverlening en het bevorderen van de interprofessionele samenwerking binnen de context van de Wet verbetering Poortwachter. Ze studeerde sociologie en methodologie aan de Radboud Universiteit. Ze is onder meer lid van de Programma Adviescommissie van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC), de commissie van Deskundigen van het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO-Nl).

Saskia Montebovi: Algemeen bestuurslid

Saskia Montebovi is universitair docent sociaal recht aan de Universiteit Maastricht. Van 2007 tot 2021 was zij werkzaam aan de Universiteit Tilburg, waar ze ook is gepromoveerd op het onderzoek ‘Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situaties’. Haar onderzoek is nu vooral gericht op de socialezekerheidspositie van de zelfstandigen en niet-standaard werkenden. Zij begeleidt ook een aantal promovendi in Maastricht en is lid van een aantal begeleidingscommissies in Tilburg. Verder is zij coördinator van de Master Recht en Arbeid in Maastricht en geeft zij onderwijs op het terrein van het Nederlandse en Europese socialezekerheidsrecht.

Peter Koppe: Algemeen bestuurslid

Peter Koppe is senior beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad. Hij is afgestudeerd als politicoloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was hij werkzaam als  belangenbehartiger en beleidsmedewerker bij de Algemene Onderwijsbond (AOb), de FNV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij was ook geruime tijd lid van de commissies van beroep in het onderwijs (Onderwijsgeschillen). Zijn aandachtsgebieden zijn arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, inkomensvraagstukken, sociaal domein. Hij was de afgelopen jaren projectleider (en penvoerder) van SER-adviezen onder andere over armoede, werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, LLO, verlofregelingen. En mede-auteur bij diverse andere SER-adviezen.