Bestuur NISZ

Romke van der Veen: Voorzitter

Romke van der Veen (1958) is sinds 2004 hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek speelt zich af op het brede terrein van sociaal beleid in verzorgingsstaten (arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen). Eerder was hij, vanaf 1995, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Sinds 2012 is Romke van der Veen kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en sinds 2014 is hij lid en sinds 2016 voorzitter van de Adviesommissie Pakket die het Ministerie van VWS adviseert over de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg.

Iris van Beukering: Secretaris

Iris van Beukering is onderzoeker bij de Inspectie SZW. Zij is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de master Organisatie en management (bestuurskunde) en de master Beleids- en toegepast onderzoek (sociologie). Daarna is zij als rijkstrainee gestart bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Waarbij zij zich als beleidsmedewerker heeft bezig gehouden met uiteenlopende onderwerpen als laaggeletterdheid, radicalisering, schulden, armoede en arbeidsbeperkten. Na haar traineeship is zij aan de slag gegaan als onderzoeker op het gebied van sociale zekerheid. Ze doet nu onder andere onderzoek naar het duurzaam matchen van jongeren met een arbeidsbeperking en naar de uitvoering van de schuldhulpverlening.

Arnold DevreeseAlgemeen bestuurslid

Arnold Devreese is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (vroegere Katholieke Universiteit Brabant) in de studie Sociale zekerheidswetenschap (1988). Met zijn scriptie over bovenwettelijke, aanvullende pensioenen in Nederland won hij in 1990 de eerste Raden van Arbeid-prijs. Met ingang van januari 1989 is hij werkzaam bij het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad, op het terrein van sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen, arbeidsmarkt, en algemeen sociaal-economisch beleid. Eerst was hij er werkzaam als beleidsmedewerker, sinds 1999 als plaatsvervangend directeur van de adviesdirectie Sociale Zaken en sinds 2006 als directeur van deze adviesdirectie. Hij was en is zeer nauw betrokken bij de voorbereiding van de SER-adviezen over sociale zekerheid, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg en sociaal-economisch beleid.

Hester HouwingAlgemeen bestuurslid

Hester Houwing is beleidsadviseur Europese en Internationale zaken bij CNV Vakcentrale. Na de afronding van haar proefschrift over ‘flexicurity’ op de Nederlandse arbeidsmarkt (2010) was ze onderzoeker bij het instituut ReflecT (Universiteit Tilburg) en werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad op het terrein van medezeggenschap en jongeren op de arbeidsmarkt. Van 2010-2016 werkte ze bij UWV kenniscentrum, waar ze onderzoek uitvoerde en begeleide naar flexibele arbeid, publiek-private samenwerking, en armoede en schuldenproblematiek. Sinds 2016 werkt zij bij de CNV Vakcentrale waar zij zich voornamelijk bezig houdt met de Europese interne markt en in tweede instantie met Internationale Arbeidsstandaarden.

Susanne Heeger-HertterAlgemeen bestuurslid

Susanne Heeger-Hertter is onderzoeker/universitair docent Sociaal Recht aan de Universiteit Utrecht. Zij verricht onderzoek in het onderzoeksprogramma Familie en Recht (http://ucerf.rebo.uu.nl/) en het onderzoeksthema ‘Future of Work’ (https://www.uu.nl/onderzoek/future-of-work). Haar belangstelling gaat uit naar arbeidsrechtelijke aspecten van flexibele arbeidsrelaties en van platformarbeid. Een aandachtsgebied daarbinnen vormt de werkende met (mantel)zorgtaken. Susanne Heeger geeft onderwijs op het terrein van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Anja EleveldAlgemeen bestuurslid

Anja Eleveld is universitair docent staats- en bestuursrecht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Anja is gepromoveerd op een juridische en politicologische analyse van veranderingen in het socialezekerheidsrecht in Nederland, in het bijzonder de levensloop regeling. Zij doet momenteel onderzoek naar de verplichting van bijstandsgerechtigden om (met behoud van uitkering) arbeid te verrichten in het kader van reintegratie en/of tegenprestatie. Anja heeft bijzondere expertise/kennis op het gebied van Europees recht: gelijke behandeling (waaronder gelijke behandeling van unieburgers t.a.v. het recht op een bijstandsuitkering)

Jim Been: Penningmeester

Jim Been is Universitair docent en verbonden aan de afdeling Economie van de Universiteit Leiden. In 2015 is Jim gepromoveerd op pensioenen en de financiele positie van ouderen. Daarvoor studeerde hij economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Jim is naast universitair docent junior fellow bij Netspar. Ook is hij als adviseur over huidige en toekomstige pensioeninkomens betrokken bij adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) en onderzoek van het Centraal Planbureau.